Empirical Kinetics Equation of the Synthesis of NTO in Nitric Acid

Author(s): Yun Zhao, Shusen Chen, Shaohua Jin, Lijie Li, Xiaoyan Dong, Ruoting Xing, Zhiyan Lu, Qiaoe Liu, Wei Li, Bo Zhang

Date: 22/07/2016

Product(s) used