Determination of Nucleation Kinetics from the Induction Time of 1,1-Diamino-2,2-Dinitroethylene (FOX-7) in DMSO/Water

Author(s): Siqi Fan, Xiaofei Gu, Xin Zhou, Xiaohui Duan, Hongzhen Li

Date: 01/12/2020

Product(s) used