Effects of metal ions on thermal hazard of tert-butyl peroxy-3, 5, 5-trimethylhexanoate

Author(s): Xiang-Hui Shi, Yong Pana, Xin Zhang, Yan-Jun Wang, Li Xia, Jun-Cheng Jiang and Chi-Min Shu

Date: 01/02/2023

Product(s) used