Kinetic-parameters-free method of determining autocatalytic decomposition from experimental adiabatic data

Author(s): Xiao-Qiao Zhao, Hao Wang, Wen-Qian Wu, Jun Zhang, Wang-Hua Chen, Zi-Chao Guo & Li-Ping Chen

Date: 01/10/2020

Product(s) used