Preparation and thermal hazard evaluation of 1,3,3,5-tetra(1H-tetrazol-5-yl)-pentane

Author(s): Longfei Liu, Lei Ni, Jie Yang, Juncheng Jiang & Gaowen Yang

Date: 21/02/2018

Product(s) used