Thermal stability evaluation of tert-butyl peroxybenzoate mixed with impurities

Author(s): Yilin Zhao, Nengcheng Zhou, Min Hua, Xiuxia Guo, Wenxing Zhang, Huichun Jiang, Xuhai Pan & Juncheng Jiang

Date: 02/11/2022

Product(s) used