A kinetic-based approach in accelerating rate calorimetry with the varying thermal inertia consideration

Author(s): Jiong Ding, Liming Yu, Xiaona Wang, Qiyue Xu, Suijun Yang, Shuliang Ye & Juncheng Jiang

Date: 25/11/2019

Product(s) used