Analysis of thermal hazards of tertbutylperoxy2ethylhexyl carbonate by calorimetric technique

Author(s): Juan Zhou, Chen-Ye Wei, Min Hua, Xu-Hai Pan, Xin-Miao Liang, An-Dong Yu, Cyril G. Suetor & Jun-Cheng Jiang

Date: 06/03/2021

Product(s) used