Determination of SADT and TMRad of 3-bromo-1-(3,5-dichloropyridin-2-yl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid: Applying thermal decomposition kinetics

Author(s): Yun-Bo Cong, Zhen-Yun Wei, Xiao-Hua Ma, Zi-Liang Li, Quan-Guo Li, Xu Ming & Chun-Sheng Cheng

Date: 31/01/2021

Product(s) used