Research on Thermal Decomposition Kinetics and Thermal Safety for a New Epoxiconazole Crystal

Author(s): Zhen-Yun Wei, Ji-Shuang Tan, Xiao-Hua Ma, Rong Kong, Xuan Liu, Chun-Sheng Cheng & San-Xi Li

Date: 16/02/2021

Product(s) used