Studies on the flame propagation characteristic and thermal hazard of the premixed N2O/fuel mixtures

Author(s): Yu-yan Li, Rong-pei Jiang, Zhi-peng Li, Sen Xu, Feng Pan & Li-feng Xie

Date: 12/06/2020

Product(s) used